ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย  (อ่าน 1 ครั้ง)

pramotepra222

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 11337
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบผู้ช่วยนายช่างโยธา
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
เข้าดูเว็บที่  ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย


 
 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

Tags : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย,จำหน่ายแนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย